INŻYNIERIA

Zespół naszych najbardziej wykwalifikowanych inżynierów stworzy dla Ciebie dokumentację, zgodną z Twoim życzeniem oraz projekty techniczne, w których zarówno konstrukcja jak również użyte do jej produkcji materiały są obliczane pod względem wytrzymałości jak i wszelkich wymaganych przez Ciebie parametrów.


Techniczne zarządzanie projektem

Rozwój produktu

Konstrukcje elektryczne

Urządzenia produkcyjne

Obliczenia techniczne


Planowanie projektu

Stworzymy specyfikację techniczną. Określimy harmonogram prac i opracujemy plan czasowy łącznie z ustaleniem kamieni milowych. Ustalimy budżet i plan finansowy dla takich działów jak biuro techniczne, kontrolą jakości oraz serwis. Z wykwalifikowanych specjalistów stworzymy zespół projektowy i ustalimy rozdysponujemy zasobami potrzebnymi w danym projekcie. Zaplanujemy wewnętrzną strategię komunikacji z klientem.

Dzięki wieloletniej znajomości branży przedstawimy Ci sprecyzowane praktyki działania, podając alternatywne scenariusze rozwiązań i specyfikacje wymagań. Wyznaczymy krytyczne elementy projektu oraz opracujemy techniczny koncept we współpracy z biurem technicznym oraz działem jakości. Zaplanujemy i przeprowadzimy, podczas trwania projektu, kontrole jakościowe oraz odbiór poszczególnych etapów prac (EMP, testy typu FAI).

Realizacja projektu

Powołamy merytorycznie przygotowany zespół projektowy. Nasi najlepsi specjaliści pozostając w ciągłym kontakcie z klientami, będą zarządzać pracami i sprawdzać jakość, budżet oraz plan czasowy poszczególnych etapów projektu. W określonych terminach sporządzimy i przedstawimy sprawozdania co do postępu prac.
Dzięki szerokim kontaktom i doskonałej znajomości rynku nawiążemy współpracę ze sprawdzonymi dostawcami, możemy również negocjować kontrakt, z wybranym przez Ciebie dostawcą. Przeprowadzimy proces analizy ryzyka oraz FMEA’s.
Dokonamy analizy oraz optymalizacji kosztów projektu. Przeprowadzimy proces homologacji oraz opracujemy ocenę prac. Zanalizujemy oraz zoptymalizujemy potencjalne koszty projektu.

Końcowy etap projektu

Odbierzemy produkt z klientem oraz wprowadzimy produkt. Każdy zakończony projekt ma zagwarantowane prowadzenie jak i nadzór nad serwisem u klienta. Na zakończenie prac sporządzimy raport końcowy oraz wykaz rozliczenia finansowego.


Rozwój produktu:

 • tworzenie konceptu;
 • analizy:
  • analiza przestrzeni konstrukcyjnej,
  • badanie instalacji,
  • analiza tolerancji spawalniczej,
  • analiza tolerancji fug;
 • tworzenie dokumentacji:
  • tworzenie rysunku technicznego,
  • tworzenie listy sztuk,
  • dokumentacja montażowa,
  • dokumentacja przeglądowa
  • instrukcje napraw.

Konstrukcja elektryczna (instalacje elektryczne):

 • projektowanie:
  • instalacji elektrycznej,
  • szaf sterowania i rozdzielczych,
  • wiązek kablowych i połączeń;
 • wybór komponentów elektrycznych oraz połączeń ;
 • tworzenie schematów elektrycznych;
 • konstrukcja obudowy (korpusy uchwyty, adaptery itp.).

Konstrukcja elektryczna (system sterowania):

 • projektowanie funkcji urządzeń i systemów;
 • wybór zautomatyzowanych elementów;
 • opracowanie schematów blokowych;
 • utworzenie oprogramowania;
 • konfiguracja oraz zaimplementowanie systemów IT;
 • przeprowadzenie próby testowej w celu weryfikacji rozwiązań;
 • implementacja produktu u klienta.

Konstrukcja elektryczna (dokumentacja elektryczna):

 • dokumentacja kompletnej instalacji elektrycznej;
 • dokumentacja 2D szaf sterowniczych i rozdzielczych;
 • dokumentacja 2D dla wiązek przewodów, okablowania oraz obudowy;
 • dokumentacja dotycząca funkcjonalności i działania systemów sterowania.

Konstrukcja urządzeń produkcyjnych:

 • tworzenie konceptu;
 • analizy;
 • konstrukcja 3D;
 • tworzenie dokumentacji;
 • typy urządzeń:
  • urządzenia pomiarowe,
  • urządzenia montażowe,
  • urządzenia spawalnicze
  • urządzenia pomocnicze przy transporcie;
 • typy instalacji:
  • instalacje montażowe;
  • instalacje do pakowania.

Obliczenia techniczne:

 • analiza skrajni;
 • symulacja wieloobiektowa (MBS);
 • tworzenie modelu FE;
 • analiza wytrzymałościowa;
 • analiza trwałości produktu;
 • obliczenia śrub według normy VDI 2230;
 • ocena spoin spawalniczych według normy DVS 1612;

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

Leave this field blank